ارشد الهیات دانشگاه آزاد اسلامی اراک
(کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث)

فهرست عناوين پايان نامه های دوره كارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی اراك

 

تذكر : عناوين زير از اطلاعات موجود در دانشکده علوم

انسانی تهیه شده است و احتمال از قلم افتادن برخی از

پایان نامه ها در لیست ارائه شده به گروه منتفی نیست.

 

ادامه فهرست را در قسمت

شماره ۲ ببینید.

 

 

نكاح ، طلاق و موضوعات مرتبط ( مهريه ، حضانت ، نفقه ، نشوز ، محارم ، عده ، رضاع و...)

رديف

عنوان پايان نامه

نويسنده

1

نگاهی نو به عیوب موجب فسخ نکاح

حسین انارکی اردکانی

2

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مهریه و نفقة زوجه

محبوبه     ملکی

3

طلاق رجعی و بائن در فقه امامیه و قانون مدنی

جهانگیر  احمدی

4

بررسی دیدگاه فقه امامیه وعامه وقانون مدنی درمقدمات ازدواج

مهری  قاسمی

5

موارد تحقق نشوز از دیدگاه فقه عامه و خاصه

منیر  میراشرفی

6

بررسی احکام طلاق در فقه عامه و خاصه با نگاهی به کنوانسیون حقوق زنان

سیمین فراهانی منش

7

احکام عقد نکاح از منظر فقه و قوانین موضوعه با تطبیقی بر کنوانسیون رفع کلیة اشکال تبعیض علیه زنان

یارعلی سروستانی

8

نفقة اقارب در مباني فقهي شيعه و حقوق مدني ايران

محمدرضا ملكي راد

9

بررسي مهريه از ديدگاه فقه شيعه و اهل سنت

جعفر كيان زاده

10

حضانت و ولايت كودك در خانواده و حق رضاع

مريم مولايي زاده

11

نگرشي به اسباب ، شرايط و احكام نفقه از ديدگاه فقه شيعه و قانون مدني

الماس   جمشيدي

12

بررسي مهر در فقه اماميه و حقوق مدني ايران

مهدي  درخشان

13

مباني فقهي محارم از ديدگاه اماميه

صديقه  بنيادي

14

احكام وآثارنفقه زوجه درفقه اماميه وجايگاه آن درحقوق خانواده

فخرالسادات  علوي

15

بررسي فقهي عدة وفات و حكم زني كه شوهرش مفقودالاثر است در فقه اماميه

ابوالفضل  خليلي

16

بررسي قاعدة عسر و حرج و حق زنان در طلاق

محمدحسين قاسمی

17

بررسی احكام نفقه ازديدگاه فقه اماميه واهل سنت وقانون مدنی

معصومه  طالبی

18

نشوز،قسم و شقاق ازديدگاه فقه اماميه وتطبيق آن با قانون مدنی

بهناز    مدبري

19

شروط ضمن عقد نكاح و آثار حقوقي آن و تحقيقي پيرامون شروط مندرج در عقدنامة نكاح

مهين  اسرافيليان

20

نكاح با اهل كتاب ازديدگاه فقه اماميه وتطبيق آن با حقوق مدنی

مريم  نقدي دورباطی

21

استحباب نكاح و احكام آن از ديدگاه فقه شيعه

عليرضا  رضايي

22

ولايت در نكاح در فقه عامه و خاصه و حقوق موضوعه

حيدر  بابايي

23

حضانت طفل

سيدمهدي موسوي

24

حدود روابط دختر و پسر قبل از ازدواج از ديدگاه فقه و حقوق اسلامی

شمس الله شريفي

25

حقوق و تکالیف متقابل زوجین از منظر فقه و حقوق موضوعه

ابوالفضل آلچگيني

26

 رضاع در اسلام براساس نسخة خطي ميرزا احمد فيض

 سيدعباس عليپور

27

 بررسي احكام قيموميت از ديدگاه فقه و حقوق مدني

 اسماعيل  ارتگلي

28

 بررسی عده و احکام آن در فقه و قوانین موضوعه

 محسن  یوسفوند

29

بررسی عوامل غیرنسبی تحریم نکاح ازدیدگاه فقه عامه وخاصه

 محمود  معتمد

30

بررسي مباني فقهي ظهار ، ايلاء و لعان از ديدگاه فقه عامه و خاصه

 زهرا کیانی

**********

موضوعات مربوط به قواعد فقه

رديف

عنوان پايان نامه

نويسنده

1

بررسی قاعدة غرر از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

حامد          كاكولوند

2

قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد

جمیله  صالحی

3

بررسي قاعدة لاضرر و آثار حقوقي آن از ديدگاه فقه شيعه

سيدذكريا حيات الغيبي

4

بررسي قاعدة الميسور از ديدگاه فقه شيعه

منوچهر انصاري

5

بررسي قاعدة درء از ديدگاه فقه و حقوق

رسول اميدي

6

بررسي قاعدة سلطنت و موارد آن در فقه و حقوق موضوعه

محمدصادق  رجايي

7

بررسي قاعدة البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر و موارد كاربرد آن در فقه و قوانين موضوعه

سيدمحمد  محمودي

8

تأثير قاعدة عسر و حرج بر معاملات و عبادات از ديدگاه فقه و حقوق اسلام

عبدالستار  بازرگاني

9

بررسي قاعدة فقهي اقدام و كاربرد آن در فقه

نصرالله   رشنو

10

 پژوهشي پيرامون قاعدة غرور در فقه اماميه و حقوق مدني

 بابک   درخشان 

11

 بررسي قاعدة تلف مبيع قبل از قبض از نظر اسلام

 علي متقي

12

 بررسي قاعده صحت و كاربرد آن در فقه و قوانين موضوعه

 منصور احمدلو

13

 بررسي كاربرد قواعد فقهي در حقوق خانواده

 گلپری ورمزيار‌

14

 بررسی قاعده علی الید و موارد کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه

 پری گل  احمدی

15

 بررسی قاعده اقرار و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه

 عیسی  بهرامی

16

 بررسی قاعده جب و کاربرد آن در احکام فقهی و قوانین موضوعه

 نریمان سبحانی نیا

17

 بررسی قاعده لزوم ازديدگاه فقه عامه و خاصه و کاربرد آن در قانون مدنی

 مجید   عبدی

18

حقوق اقلیت های مذهبی با تأكيد بر دو قاعده فقهي الزام و جَب

 مجید سبزیان

19

 

 

20

 

 

**********

موضوعات مربوط به اصول فقه

رديف

عنوان پايان نامه

نويسنده

1

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

بتول يگانه فرد

2

بررسی ماهیت و اهم مصادیق احکام ثانویه از منظر فقه خاصه و عامه

كبري  هاشمي

3

بررسي مباني فقهي عرف در فقه و قوانين موضوعه

مريم  قهري

4

بررسي مسألة اجزاء در اصول فقه شيعه

عليرضا عسگري

5

بررسي مقايسه اي بين امارات و اصول عمليه از ديدگاه معصومين

علي دستجاني فراهاني

6

كاربرد عرف در فقه و حقوق اسلامي

ناصر نيسي

7

نقش عرف در مسائل حقوقي عشاير عرب خوزستان

حميد  چلداوي

8

تجزي در اجتهاد از ديدگاه فقه تشيع

سيدنورالله شبيري

9

مباني فقهي تساهل و تسامح با توجه به آراء امام خميني (ره)

حيدر   اماني فر

10

اصاله الصحه و جايگاه آن در مباحث فقهي و حقوقي

علي محمد  بازوند

11

بررسي حكم تجري در اصول فقه

رحمت الله  صادقي

12

بررسي موضوع اصولي اقل و اكثر استقلالي و ارتباطي

علي  نجفي سواد

13

بررسي مسألة اصولي ترتّب

سيدداوود  سجادي فر

14

بررسي سيرة عقلا در كشف حكم شرعي

بهزاد   اسماعيلي

15

بررسي تعارض اصل و ظاهر و موارد آن در فقه و حقوق

غلامرضا   جلالي

16

حجيت علم قاضي در امور كيفري و حقوقي

محمدعلي   آذريان

17

اوصاف اوامر و خصوصيات آن در فقه اماميه

مهدي  جابري زاده

18

مقدمات حكمت و نقش آن در اطلاق

ابوالفضل   سبحاني فرد

19

 نقش و کاربرد الفاظ در استنباط احکام فقهی

 محمدحسین ایرانی

20

 بررسی مبانی حجیت خبر واحد از منظر امامیه

 دانیال جعفری سالمی

21

 بررسی کاربرد اصل و اماره در فقه و حقوق موضوعه

 محمدمهدی هادی پناه

22

 اثر نهی بر عمل عبادی و معاملی

سیدمرتضی محصل همدانی

23

 بررسی ادله حجیت ظواهر قرآن و سنت 

 محمدصالح مهدوی نسب

24

 

 

25

 

 

**********

موضوعات كيفري ( حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات و ... )

رديف

عنوان پايان نامه

نويسنده

1

بررسی تطبیقی تناسب جرم و مجازات در فقه و حقوق کیفری

سیده معصومه   مشهدی

2

شرایط قصاص نفس در فقه و حقوق موضوعه

نسرین        مهدوی

3

بررسی مجازات های مالی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و ضمانت اجرایی آن

محمد علی      امیری

4

ضمان در جنایات با تأکید بر ضمان طبیب از نظر فقه و قوانین موضوعه

زهرا احمدي نظام آبادي

5

مباشرت و تسبیب در امور مدنی و کیفری

فاطمه  عباسی

6

بررسی تطبیقی جرم سیاسی بغی و محاربه از دیدگاه فقه امامیه و عامه

مینا  ترابی

7

حمایت کیفری از حرمت و حیثیت اشخاص در فقه و حقوق موضوعه

حکیمه  عزیزی

8

مبانی فقهی و حقوقی تأثیر کفر در احکام شهادات و قوانین جزایی اسلام

سيدعطا, الله ميرعابدين

9

بررسي مجازات اعدام درفقه و حقوق موضوعه

رضوان صادقي

10

مسؤوليت كيفري اطفال از منظر فقه اماميه

علي پرتوي

11

بررسي مقايسه اي مباني حقوق اسلامي و ديدگاه جامعه شناسي انحرافات در بارة مجرم يا بيمار بودن معتادان به مواد مخدر ...

حسينعلي ميرزاجاني رودپشتي

12

بررسي آثار حقوقي و جزايي تنبيه دانش آموزان از ديدگاه فقه شيعه و روانشناسي

جعفر خيراللهي

13

بررسي تطبيقي قصاص در فقه اماميه و مذاهب چهارگانة اهل سنت

محمدجواد  رضايي

14

مشروعيت فقهي قصاص أنف و عين از ديدگاه اماميه و ساير جراحات وارده به رأس و وجه

مهرداد خاوياري

15

دية منافع

بهزاد نصيري

16

تبيين فقهي معاونت در جرم و تطبيق آن با حقوق موضوعه

مهناز   مؤمني

17

آثار و احكام تعدد جرم از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي

مصطفي  يوسفوند

18

تبيين فقهي مفهوم جرم و بررسي ملاكهاي تقسيم بندي آن در فقه و حقوق

نريمان   رضايي نسب

19

محاربه و افساد في الارض از ديدگاه فقه و قانون مجازات اسلامي

حميد  ميرساكي نژاد

20

بررسي حكم فقهي سابّ النبيّ و ائمة اطهار از ديدگاه اماميه و مذاهب اربعه

موسي  احمدي

21

سياست كيفري اسلام

صديقه السادات غروي

22

تعزير و تأديب در فقه اماميه و حقوق موضوعه

غلامرضا  آشوري

23

عوامل رافع مسؤوليت جزايي در فقه و حقوق موضوعه

سعيد  مرداني

24

اسباب سقوط حدّ و تعزير در فقه اماميه

ابوالفضل   ذوالفقاري

25

 جرايم و مجازات هاي اطفال در فقه اماميه و حقوق ايران

 ضياء  قدوسي نيا

26

 بازخواني و تحليلي بر راه هاي اثبات قتل از كتاب مسالك الـأفهام شهيد ثاني (ره)

 سيدمجيد  هاشمي

27

 اسباب سقوط حد و تبدیل مجازاتها به یکدیگر از دیدگاه فقه عامه و خاصه وقوانین موضوعه

 زهره افروزی

28

 بررسی مبانی فقهی احکام و قوانین موضوعه راجع به اهانت و سب و لعن مقدسات دینی و مذهبی از منظر عامه وخاصه  

 الهام   شمس اللهی

29

 بررسی مبانی فقهی تاثیر جهل و ناآگاهی در جرایم مستوجب حد از منظر امامیه و اهل سنت

 حمید  حسنی

30

 

 

 

  **********

موضوعات مربوط به ارث

رديف

عنوان پايان نامه

نويسنده

1

بررسی سهم الارث زوجه از دیدگاه فقه و حقوق با نگاهی به کنوانسیون حقوق زنان

آمنه            شانه

2

بررسي مانعيت قتل در ارث در فقه شيعه و حقوق مدني

جواد روشن زاده

3

بررسي ارث زن از ديدگاه فقه شيعه و قانون مدني ايران

علي  آقايي باباجان

4

ارث از ديدگاه فقه شيعه

محمدرضا   زارعي

5

بررسي ارث همسر در فقه اماميه و تطبيق آن با قانون مدني

صديقه اسدي

6

اسباب و موانع ارث از ديدگاه فقه اماميه و تطبيق با حقوق مدني

فروزان الوندي

7

بررسي مانعيت كفر از ارث در فقه و حقوق مدني

محسن  سلطاني

8

بررسي ارث موارد مشابه غرقي و مهدوم عليهم از ديدگاه فقه و قرآن

حكمت علي  مظفري

9

 ميراث و اشتراكات و افتراقات فقه جعفري با ساير مذاهب

 علي قلي رشيدي

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 **********

موضوعات قضاء ، شهادات و ضمان

رديف

عنوان پايان نامه

نويسنده

1

مقايسة نظرات فقهاي شيعه در رابطه با شرايط شاهد در قضا

محمدصادق  باهري

2

ضمان از نظر فقه شيعه و قوانين مدني و تجارت ايران

علي محمد اسكندري

3

بررسي پايگاه قضا در حكومت اسلامي ( در فقه شيعه )

محمدرضا انصاري

4

آداب قضاوت در اسلام با تأكيد بر مباني فقه شيعه

علي  رضايي

5

شرايط قاضي در فقه اماميه

مجتبي صادقي

6

بررسی ضمان تالف در عقد بیع از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

محمد  حیدری زادی

7

زن و مرجعيت از ديدگاه فقه اماميه

پروين مفتح زاده

8

شرايط قاضي در فقه اماميه و تطبيق آن با مذاهب اربعه

نادعلي  نعمت پور

9

بررسي شهادت زنان در متون فقهي شيعه و حقوق مدني ايران

مرتضي  استكي

10

مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت

محمد  رباني نژاد

11

شهادت و شرايط شاهد در قضا

حسن سيل آبادي

12

موجبات ضمان در فقه اماميه 

قاسم   فرجي

13

بررسي قاضي تحكيم در فقه اماميه

كيامرز  اعتدالي

14

بررسي مباني ويژة فقهي حضرت علامه شيخ شوشتري با تأكيد بر مبحث قضاء

عليرضا  يكتاپرست

15

بررسي شرايط تزكيه در فقه اماميه و اهل سنت

عليرضا  دهقاني

16

احكام و آثار سوگند در فقه و حقوق موضوعه

سعيد   خدادادي

17

بررسي موجبات ضمان قهري در فقه اسلامي و حقوق مدني

محمد  افشاري

18

بررسي جايگاه و نقش شوراهاي حل اختلاف در فقه و حقوق موضوعه

ابوالفضل  ميرزايي

19

 قضا با شاهد واحد و قسم مدعي در فقه عامه و خاصه

 محمدرضا  محموديان

20

 بررسي كاربرد قسم در اثبات دعاوي از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه

 مهري   شيخي

21

 بررسی مسایل مالی قاضی از منظر فقه عامه و خاصه

 سیدعبدالعظیم محمودی

22

 بررسی مباني فقهی قضاوت ، مرجعيت ، ولايت و امامت زن

 سیدمحمد  هاشمی

23

 بازخواني و تحليلي بر  مبحث قضاء از کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی 

 سیدمحمود حسینی

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

  **********

موضوعات مربوط به كليات عقود و عقد بيع و اجاره

رديف

عنوان پايان نامه

نويسنده

1

بررسی اختلاف متعاقدین در عقد بیع از دیدگاه فقه امامیه و قوانین موضوعه

بهروز مجدزاده خاندانی

2

بررسی آثار فسخ و بطلان در عقد بیع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

سارا        ادیبی سده

3

اسباب انحلال عقود از منظر فقه و قوانین موضوعه

فاطمه           آذري

4

عقد و ايقاع فضولي و آثار آن در فقه و قوانين موضوعه

علي نصرت  يوسف وند

5

عقود جایز و لازم از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

اکبر  حسینی

6

بررسی عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی از دیدگاه فقه و قوانين موضوعه

محمد  جعفري

7

بررسي مصاديق بيع ربوي

فرزانه حكمت نژار

8

بررسي مباني فقهي خيارات در عقود اسلامي از ديدگاه فقه شيعه

نصرت الله قاسمي

9

احكام شرط در معاملات

جليل رفيعي

10

بررسي اثرات عقود سفيه در فقه شيعه

غلامرضا حبيبيان

11

تهيه و بررسي شرايط صحيح بودن شرط ضمن عقد از ديدگاه فقهاي شيعه

احمد  راستگرداني

12

بررسي شرايط اساسي صحت معاملات در فقه و حقوق موضوعه

ناهيد  منصوري

13

تحليل فقهي كليات عقود در قانون مدني

نصير    دريكوند

14

بررسي اقسام و احكام شروط ضمن عقد در فقه و قوانين موضوعه

فرشته  مروج الاحكامي

15

نقش عنصر قصد و رضا در عقود و ايقاعات از منظر فقه اماميه

حيدر  بارونيان

16

 تأثير اكراه و اضطرار در عقود و ايقاعات از منظر فقه و قوانين موضوعه

 فاطمه  بلالی

17

 بررسی آیات فقهی مکاسب محرمه و کاربرد آن در کلام فقها 

 یاسر   رئیسی

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 **********

موضوعات مربوط به عبادات

( نماز ، روزه ،حج ، خمس ، زكات و امر به معروف و ... )

رديف

عنوان پايان نامه

نويسنده

1

بررسي مباني فقهي صوم و صلاة مسافر

كبري  حسين پور

2

آثار امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه قرآن و روايات

محمداسحاق  مسعودي

3

بررسی خمس از دیدگاه فریقین

حاجعلی  رسالتی

4

بررسي و پژوهشي در مورد زكات و اموال زكوي از ديدگاه فقه اماميه

منصور صفري مقدم

5

مباني فقهي امر به معروف و نهي از منكر با تكيه بر ديدگاههاي امام خميني (ره)

عليرضا حامدي

6

نهادهاي انديشة سياسي در مناسك حج مسلمانان از ديدگاه اماميه

محمد عزيز آبادي

7

امر به معروف و نهي از منكر در اسلام

معصومه   نصيري زيبا

8

 بررسي احكام اعتكاف از ديدگاه فقهي

 خداداد عربي

9

 شرايط و احكام امر به معروف و نهي از منكر با تأكيد بر بررسي نقش حكومت اسلامي در آن

 سيدعلي  رضوي

10

 بررسی تطبیقی احکام اوقات و اجزای نمازهای یومیه از منظر فقه عامه و خاصه

 مریم  خسروی کزازی

11

بررسی مبانی فقهی احکام عمره مفرده از منظر فقه عامه و خاصه  

 عباسعلی امیری

12

  بررسی محرمات حج از منظر عامه و خاصه

 سیدعباس حسینی کاکلکی

13

 بررسی مکان نمازگزار از نظر احکام خمسه

حسنعلی قلی زاده سرچشمه

14

 مبطلات روزه و آثار آن از دیدگاه فقه امامیه و عامه

 رسول نظری حیاثوندی

15

 بررسی مبانی فقهی جایگاه قبله در احکام مختلف از دیدگاه عامه و خاصه

 هانیه  اسکندری

 

[ سه شنبه ۹ مهر۱۳۸۷ ] [ 17:32 ] [ مدیر گروه ] [ ]
درباره وبلاگ


این وبلاگ که در تاریخ 18 دیماه 1386 به منظور تسریع و تسهیل در اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه آموزشی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سوی مدیر گروه (دکترعباسعلی حیدری) طراحی و راه اندازی شده است، و از تاریخ 18 دیماه 1390 بعد از حدود 120 هزار بازدیدی که در طی 4 سال فعالیت نشان از استقبال دانشجویان و علاقمندان بوده است، با گروه ارشد علوم قرآن و حدیث ادغام شده و از این تاریخ تا اطلاع ثانوی با عنوان "ارشد الهیات" هر دو گروه آموزشی را پوشش خواهد داد. البته برخی از مطالب آن، برای علاقمندان به مسائل فقهی و حقوقی نیز قابل استفاده می باشد.
لینک دوستان
امکانات وب
تماس با ما